การเงิน

บอร์ด WICE ไฟเขียวทุ่มงบ 170 ลบ.ซื้อหุ้นคืน 13 ล้านหุ้น 19 ม.ค.-18 ก.ค.66

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 1/2566

บอร์ด-WICE

มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 170 ล้านบาท เป็นจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 13 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 2.0% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีการจับคู่อัตโนมัติ โดยมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 – 18 กรกฎาคม 2566

โดยหลักเกณฑ์ในการซื้อหุ้นคืน จะนำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันนับจากที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้น โดยราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่า ร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 เท่ากับ 10.15 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดถัวเฉลี่ย 30 วันทำการย้อนหลัง)

สำหรับวัตถุประสงค์การซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งในแง่ของศักยภาพการสร้างรายได้และกำไรในอนาคต รวมถึงเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เพื่อให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นการตอกย้ำถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : ธนาคารออมสินมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลูกหนี้ผ่อนดีแจกเลย 500 บาท